Loading…
Zenkaikon X has ended
W

wholala

Friday, April 1
 

10:00am

12:00pm

1:00pm

1:30pm

2:15pm

2:30pm

3:15pm

3:30pm

4:00pm

4:15pm

4:30pm

5:00pm

5:45pm

6:00pm

6:15pm

6:45pm

7:00pm

7:30pm

8:00pm

8:15pm

8:45pm

10:00pm

10:15pm

10:45pm

11:00pm

11:15pm

11:30pm

12:00am

12:30am

 
Saturday, April 2
 

9:00am

9:15am

10:00am

10:15am

10:30am

10:45am

11:00am

12:00pm

1:00pm

2:00pm

2:15pm

3:00pm

4:00pm

4:15pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

5:45pm

6:00pm

6:30pm

6:45pm

7:45pm

8:15pm

8:30pm

10:00pm

10:15pm

10:30pm

10:45pm

11:30pm

11:45pm

12:45am

 
Sunday, April 3
 

9:00am

9:45am

10:15am

10:30am

11:00am

11:30am

12:00pm

12:15pm

12:30pm

12:45pm

1:15pm

1:30pm

2:00pm

3:00pm

3:15pm

4:30pm